Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13)